شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
07.00
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسی
Open entry
07.00
12.00
Mark Moreau
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner

خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
12.45
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner

خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
12.30
14.00
Kevin Nomak
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسی
Open entry
07.00
11.00
Mark Moreau
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

مشاوره تحصیلی و شغلی
Advanced
08.00
09.00
Emma Brown
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسی
Open entry
07.00
11.00
Mark Moreau
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

مشاوره تحصیلی و شغلی
Beginners
08.00
09.00
Emma Brown

مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner
08.00
09.00
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
12.45
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: All Levels
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوانMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing.
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوانMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing.
10.00
11.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
11.00
13.00
Kevin Nomak
مشاوره تحصیلی و شغلی
Beginners
11.00
13.00
Emma Brown

خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
14.00
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
11.00
12.45
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Intermediate
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
12.45
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
12.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
12.30
14.00
Kevin Nomak
13.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Body works
13.00
15.00
Kevin Nomak
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
13.00
14.00
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: All Levels
14.00
15.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Preschool class
15.00
16.00
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلیBasic exercises for kids.
مشاوره تحصیلی و شغلی
Preschool class
15.00
16.00
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلیBasic exercises for kids.

خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
15.00
16.30
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
15.00
16.30
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
16.00
17.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Fitness and fun
17.00
18.30
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Fitness and fun
17.00
18.30
Emma Brown

مشاوره تحصیلی و شغلی
Advanced
17.00
18.30
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Zumba dance
17.00
18.30
Emma Brown
18.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
18.00
19.30
Kevin Nomak
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
18.00
19.30
Kevin Nomak
19.00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنج‌شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
11.00
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
12.45
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
14.00
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
11.00
12.45
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
12.00
13.00
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
13.00
14.00
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: All Levels
14.00
15.00
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
15.00
16.30
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
خدمات تخصصی روانپزشکی و مشاوره مامایی
15.00
16.30
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
16.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
11.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
11.00
13.00
Kevin Nomak
12.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
12.30
14.00
Kevin Nomak
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
12.30
14.00
Kevin Nomak
13.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Body works
13.00
15.00
Kevin Nomak
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
18.00
19.30
Kevin Nomak
خدمات تخصصی نوروتراپی
Weightlifting
18.00
19.30
Kevin Nomak
19.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
08.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Advanced
08.00
09.00
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Beginners
08.00
09.00
Emma Brown
09.00
10.00
11.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Beginners
11.00
13.00
Emma Brown
12.00
13.00
14.00
15.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Preschool class
15.00
16.00
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلیBasic exercises for kids.
مشاوره تحصیلی و شغلی
Preschool class
15.00
16.00
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلیBasic exercises for kids.
16.00
17.00
مشاوره تحصیلی و شغلی
Fitness and fun
17.00
18.30
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Fitness and fun
17.00
18.30
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Advanced
17.00
18.30
Emma Brown
مشاوره تحصیلی و شغلی
Zumba dance
17.00
18.30
Emma Brown
18.00
No رویدادها hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
07.00
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
مشاوره و درمان مسائل زناشویی و جنسیOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
08.00
09.00
10.00
11.00
No رویدادها hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
09.00
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
12.45
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: All Levels
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوانMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing.
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوانMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing.
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
09.00
10.30
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Beginner
10.00
11.00
مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان
11.00
12.45
Instructor: R. Bandana
Room: 24
Level: Intermediate
12.00
No رویدادها available!