پس از ازدواج چه به سر عشق می آید؟؟ همه آنچه که اهمیت شناخت ۵ زبان عشق را در ازدواجتان نشان می دهد. اگر می خواهیم به طور موثری ابراز عشق کنیم باید زبان اصلی عشق همسرمان را بیاموزیم. حقیقت اینست: افراد به زبان های مختلفی از عشق صحبت می کنند. زبان عشق عاطفی شما…

Ravanban Iranian specialized counseling and psychology center.

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی روانبان ایرانیان